Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Zagadnienia ogólne, zakres obowiązywania

 1. Niniejsze warunki handlowe (dalej zwane „OWH”) obowiązują w odniesieniu do wszystkich transakcji między firmą foodspring GmbH (zwaną dalej „sprzedającym”) i jej klientem, w wersji aktualnej w momencie zawierania poszczególnych umów.

 2. Nie akceptujemy odmiennych ogólnych warunków handlowych klienta.

 3. Klientami w rozumieniu §1 (1) są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, w przypadku której cel zamówienia nie jest związany z działalnością gospodarczą, samodzielną lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca osobowość prawną i składająca zamówienia do celów związanych z działalnością gospodarczą, samodzielną lub zawodową.

§ 2 Zamówienia jednorazowych dostaw i dojście do skutku umowy

 1. Ekspozycja towarów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty sprzedającego na zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Jest ona jedynie zaproszeniem klienta do złożenia oferty poprzez złożenie zamówienia. Klient może zobaczyć poprzednie zamówienia na swoim koncie użytkownika.

 2. Po wybraniu jednego lub większej liczby produktów zostają one umieszczone w wirtualnym koszyku. W koszyku można zobaczyć wszystkie umieszczone w nim produkty. Dodatkowo można tam zarówno zmieniać liczbę zamawianych produktów, jak i usuwać zamówione produkty. Po naciśnięciu przycisku „Do kasy” zostaniesz poproszony o podanie informacji dotyczących wysyłki i wybranie metody płatności. Przed finalizacją zamówienia wyświetlimy ci podsumowanie wszystkich informacji dotyczących zamówienia. Naciśnięcie przycisku „Kup teraz” powoduje zakończenie procesu zamawiania i wysłanie zamówienia.

 3. Poprzez wysłanie zamówienia w sklepie internetowym klient składa wiążącą ofertę z zamiarem zawarcia umowy kupna-sprzedaży na towary umieszczone w koszyku. Wraz z wysłaniem zamówienia klient akceptuje również niniejsze warunki handlowe jako obowiązujące w odniesieniu do stosunku handlowego ze sprzedającym.

 4. Sprzedający potwierdza wpłynięcie zamówienia klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Potwierdzenie zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty zawarcia umowy przez sprzedającego. Służy ono jedynie jako informacja dla klienta, że zamówienie wpłynęło u sprzedającego. Oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy nastąpi w ciągu dwóch dni poprzez wysłanie towaru lub wyraźne oświadczenie o przyjęciu.

 5. Inaczej niż stanowi §2 (4), w przypadku zakupu z płatnością z góry potwierdzenie zamówienia jest jednocześnie przyjęciem oferty zawarcia umowy.

§ 3 Zamówienie, wypowiedzenie i dojście do skutku umowy o abonament

 1. Ekspozycja towarów jako abonament w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty sprzedającego na zawarcie umowy o abonament. Jest ona jedynie zaproszeniem klienta do złożenia oferty poprzez złożenie zamówienia. Klient może w dowolnym momencie przeczytać OWH na stronie www.foodspring.de/owh.

 2. Po wybraniu jednego lub większej liczby produktów poprzedzonym wypełnieniem ankiety w menu „Body Check” klient ma możliwość wysłania zamówienia na różne abonamenty, które różnią się od siebie ceną zakupu i okresem trwania umowy. W koszyku można zobaczyć wszystkie w produkty przyporządkowane do abonamentu. Po naciśnięciu przycisku „Do kasy” zostaniesz poproszony o podanie informacji dotyczących wysyłki i wybranie metody płatności. Przed finalizacją zamówienia wyświetlimy ci podsumowanie wszystkich informacji dotyczących zamówienia. Naciśnięcie przycisku „Kup teraz” powoduje zakończenie procesu zamawiania i wysłanie zamówienia.

 3. Poprzez wysłanie zamówienia w sklepie internetowym klient składa wiążącą ofertę z zamiarem zawarcia umowy kupna-sprzedaży na towary umieszczone w koszyku. Wraz z wysłaniem zamówienia klient akceptuje również niniejsze warunki handlowe jako obowiązujące w odniesieniu do stosunku handlowego ze sprzedającym.

 4. Abonamenty, które klient ma do wyboru, różnią się od siebie okresem ważności według poniższego zestawienia.

  • Abonament na 3 miesiące

   • Comiesięczna dostawa zamówionego towaru

   • Okres trwania umowy wynosi trzy miesiące, tzn. umowa kończy się automatycznie po trzech miesiącach bez konieczności jej wypowiedzenia przez klienta.

   • Począwszy od dnia zawarcia abonamentu paczki są wysyłane tego samego dnia każdego miesiąca, o ile dzień ten nie przypada w weekend. (Przykład: Jeżeli abonament zawarto 12 listopada, wysyłka następnych paczek jest zaplanowana kolejno na 12 grudnia, 12 stycznia itd.)

  • Abonament na 12 miesięcy

   • Comiesięczna dostawa zamówionego towaru

   • Okres trwania umowy wynosi dwanaście miesięcy, tzn. umowa kończy się automatycznie po dwunastu miesiącach bez konieczności jej wypowiedzenia przez klienta.

   • Począwszy od dnia zawarcia abonamentu paczki są wysyłane tego samego dnia każdego miesiąca, o ile dzień ten nie przypada w weekend. (Przykład: Jeżeli abonament zawarto 12 listopada, wysyłka następnych paczek jest zaplanowana kolejno na 12 grudnia, 12 stycznia itd.)

 5. Sprzedający potwierdza wpłynięcie zamówienia klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Potwierdzenie zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty zawarcia umowy przez sprzedającego. Służy ono jedynie jako informacja dla klienta, że zamówienie wpłynęło u sprzedającego. Oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy nastąpi w ciągu dwóch dni poprzez pierwszą wysyłkę towaru wybranego w abonamencie lub wyraźne oświadczenie o przyjęciu.

 6. Wypowiedzenie można przesłać w dowolnym momencie do service@foodspring.pl lub na poniższy adres.

  foodspring GmbH
  Tytuł: Wypowiedzenie
  Lobeckstr. 30-35
  10969 Berlin

  Obowiązują warunki odstąpienia od umowy określone w §13 niniejszych OWH.

§ 4 Ceny

 1. W odniesieniu do zamówienia obowiązują ceny aktualne w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny zawierają ustawową niemiecką stawkę podatku VAT i należy do nich dodać koszty wysyłki. Dodatkowe koszty są naliczane osobno.

§ 5 Warunki dostaw

 1. W przypadku dostawy do Polski towaru o wartości mniejszej niż 200 zł naliczamy koszty wysyłki w wysokości 25,00 zł. Jeżeli wartość towaru przekracza 200 zł, wysyłka do Polski jest darmowa.

 2. Sprzedający jest uprawniony do dostaw częściowych i świadczeń częściowych. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi sprzedający.

 3. Dostawy na terenie Polski realizuje DHL. Sprzedający wysyła towar od poniedziałku do piątku w południe.

 4. Jeżeli klient nie odbierze towaru, to po upływie 2 tygodni sprzedający może sprzedać towar osobie trzeciej i pociągnąć pierwotnego klienta do odpowiedzialności za ewentualnie powstałe straty.

 5. Jeżeli wskutek działania siły wyższej lub niedostępności produktu dostawa towaru nie jest możliwa albo sprzedający nie może nabyć towaru na rozsądnych warunkach, a okoliczności te wystąpią dopiero po zawarciu umowy i wina za nie nie leży po stronie sprzedającego, to sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Jeżeli wystąpią incydenty, które istotnie utrudnią lub uniemożliwią sprzedającemu dostawę – na przykład strajk, blokada, rozporządzenia urzędowe lub inne – sprzedający nie odpowiada za przekroczenie również tych okresów i terminów, które zostały uzgodnione w sposób wiążący.

 6. Jeżeli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, sprzedający ponosi regularne koszty przesyłki zwrotnej.

§ 6 Warunki płatności

 1. W przypadku zamówień jednorazowych, które nie stanowią abonamentu, oferujemy nastepujące metody płatności: płatność kartą kredytową (Visa, Mastercard), Paypal i przelew natychmiastowy (Przelewy24). Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia określonych metod płatności.

 2. W przypadku zamówień stanowiących abonament i poprzedzonych kompletnym wypełnieniem ankiety Body Check oferujemy metody płatności takie jak karta kredytowa (Visa, Mastercard) i Paypal. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia określonych metod płatności.

 3. Jeżeli płacisz kartą kredytową, kwota zostaje zablokowana w momencie finalizacji zamówienia, a obciążenie konta następuje w momencie wysyłki towaru. Rozliczeniami kart kredytowych zajmuje się:

  PAYONE GmbH
  Fraunhoferstraße 2-4
  24118 Kilonia, Niemcy
  Siedziba spółki: Kilonia
  Sąd Rejonowy Kilonia HRB 6107
  Dyrektorzy: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß
  Firma z Grupy Finansowej Niemieckich Kas Oszczędnościowych

 4. Płatność szybkim przelewem internetowym przy pomocy Przelewy24.

  Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24, w którym wskażesz swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność.Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniające ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 5. W przypadku abonamentu obciążenie następuje co miesiąc wraz z wysyłką towaru.

 6. Ponadto przy realizacji płatności sprzedawca korzysta z usług godnych zaufania osób trzecich. W związku z tym w celu wykonania zobowiązania (§364 II niem. kodeksu cywilnego) sprzedawca akceptuje płatności na rzecz tych osób trzecich. Obecnie jest to firma PAYONE GmbH & Co. KG., która współpracuje z wieloma dużymi i małymi firmami oraz realizuje płatności na zlecenie sprzedawcy: Adres: PAYONE GmbH & Co. KG Fraunhoferstraße 2-4 24118 Kilonia, Niemcy

§ 7 Przejście ryzyka

 1. Ryzyko nieprzewidywalnego zagubienia i przypadkowego pogorszenia zamówionego towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru klientowi lub wskazanemu przez niego odbiorcy. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. W pozostałych przypadkach ryzyko nieprzewidywalnego zagubienia i przypadkowego pogorszenia zamówionego towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania, a w przypadku zakupu wysyłkowego z chwilą wysyłki towaru do spedytora lub innej osoby lub jednostki wyznaczonej do realizacji wysyłki.

§ 8 Zastrzeżenie własności

 1. W odniesieniu do konsumentów zastrzegamy sobie własność przedmiotu zakupu do momentu zapłaty całkowitej kwoty faktury. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub samodzielną, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego, zastrzegamy sobie własność przedmiotu zakupu do momentu pokrycia wszystkich jeszcze otwartych należności wynikających ze stosunku handlowego z zamawiającym. Związane z tym odpowiednie zabezpieczenia mogą zostać przeniesione na osoby trzecie.

§ 9 Wymagalność

 1. Płatność ceny zakupu jest wymagalna z chwilą zawarcia umowy.

§ 10 Wykluczenie odpowiedzialności

 1. Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone, o ile poniżej nie postanowiono inaczej. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności obowiązuje również na korzyść przedstawicieli prawnych i pomocników sprzedawcy w realizacji umowy, o ile klient wysunie wobec nich roszczenia.

 2. Z wykluczenia odpowiedzialności określonego w punkcie 1 wyłączone są roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty życia, uszczerbku na ciele i zdrowiu oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z naruszenia istotnych obowiązków umownych. Istotne obowiązki umowne to takie, których spełnienie stanowi niezbędny warunek osiągnięcia celu umowy, np. sprzedawca musi przekazać klientowi przedmiot zakupu wolny od wad rzeczowych i prawnych oraz zapewnić mu własność przedmiotu. Z wykluczenia odpowiedzialności wyłączona jest również odpowiedzialność za szkody, które wynikają z umyślnego lub powstałego wskutek rażącego zaniedbania naruszenia obowiązków przez sprzedawcę, jego przedstawiciela prawnego lub pomocnika w realizacji umowy.

§ 11 Zakaz cesji i zastawu

 1. Cesja oraz zastaw roszczeń i praw klienta wobec sprzedawcy bez zgody sprzedającego są wykluczone, o ile klient nie udowodni uzasadnionego interesu co do cesji lub zastawu.

§ 12 Kompensata i prawo do zatrzymania

 1. Klientowi przysługuje prawo do kompensaty, tylko jeżeli jego wierzytelność została uznana prawomocnie lub jest niepodważalna. Ponadto klient ma prawo do zatrzymania tylko i o ile jego świadczenie przeciwne wynika z tego samego stosunku umownego.

 2. Jeżeli klient zalega wobec nas z jakimikolwiek zobowiązaniami płatniczymi, wszystkie należności stają się wymagalne natychmiast.
  W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania twoich danych osobowych oraz w celu zasięgnięcia informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, a także wycofania udzielonej zgody należy zadzwonić pod numer: +48 22 2639 272

§ 13 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni:

 1. w przypadku umowy kupna-sprzedaży od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie towaru lub w którym wskazana przez ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 2. w przypadku umowy dotyczącej wielu towarów, które zostały zamówione w ramach jednego zamówienia i są dostarczane osobno od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez ciebie weszła w posiadanie ostatniego z towarów.
 3. w przypadku umowy o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym wskazana przez ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (foodspring, marka foodspring GmbH, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlin, service@foodspring.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Można w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy ci wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar musisz odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres

FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
c/o foodspring
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren
Niemcy

. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosimy koszty odesłania towaru

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczność stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 14 Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz.

Do:
foodspring GmbH,
Lobeckstr. 30-35
10969 Berlin
service@foodspring.pl

Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*)

- Data zamówienia (*) / data odbioru (*) ______________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________________________

- Numer zamówienia: ______________________________

- Adres konsumenta(-ów): ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

______________________________

- Data:

(*) niepotrzebne skreślić.

§ 15 Rękojmia

 1. Wszystkie nasze produkty są objęte rękojmią.

  Ważna wskazówka: Jeżeli cierpisz na nietolerancje, skonsultuj się z lekarzem. To samo dotyczy możliwych interakcji z innymi produktami przyjmowanymi przez ciebie w tym samym czasie.

§ 16 Gwarancja zwrotu pieniędzy

 1. Poza ustawowym okresem odstąpienia od umowy klient ma możliwość zwrócenia produktów w ciągu 16 dni, z prawem do zwrotu ceny zakupu. Okres rozpoczyna się po otrzymaniu towaru i po upływie ustawowego okresu odstąpienia.

 2. Klient ma prawo do gwarancji zwrotu pieniędzy, tylko jeżeli produkt nie został zużyty w stopniu większym niż jedna trzecia pierwotnej zawartości i jeżeli został wypełniony dokument, który należy pobrać pod poniższym linkiem. W dokumencie można znaleźć wszystkie dalsze szczegóły dotyczące prawidłowej procedury. Klient odsyła towar na własny koszt.

 3. Gwarancją zwrotu pieniędzy są objęte wyłącznie następujące produkty i ich wersje smakowe: Bio Protein, Whey Protein, 3K Protein, Vegan Protein, Shape Shake, kreatyna w proszku, kreatyna w kapsułkach, kapsułki BCAA, L-glutamina, L-arginina, L-karnityna, Daily Vitamins, ZN:MG, Shape Caps, cholina i inozytol.

Pobierz tutaj: Formularz gwarancji zwrotu pieniędzy

 1. Jeżeli towar wpłynie u sprzedawcy w ciągu 16 dni i zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki, klient otrzyma zwrot całej ceny zakupu.

§ 17 Bony i polecanie znajomym

 1. Bonów nie można kupić, są one wydawane w ramach kampanii reklamowych. Bony są ważne tylko w podanym okresie czasu. Po jednorazowym wykorzystaniu lub upływie okresu ważności bon przepada. Niektóre produkty mogą być wyłączone z akcji objętej bonami.

 2. Gdy nowi klienci zostaną pomyślnie poleceni za pośrednictwem programu "Poleć Znajomym", zarejestrowany użytkownik foodspring.pl otrzyma punkty lojalnościowe w ramach programu lojalnościowego foodspring. Zarejestrowany użytownik otrzyma korzyścii gdy tylko zbierze wystarczająco punktów lojalnościowych. Ilość otrzymanych punktów lojalnościowych jest obliczana w następujący sposób: Wartość zamówienia poleconego x 1. Tylko zarejestrowani użytkownicy, którzy złożyli i zapłacili za zamówienie w foodspring.pl mogą polecać znajomych.Punkty lojalnościowe są przyznawane wyłącznie za polecenia skierowane do nowych klientów, czli osób, które wcześniej nie były klientami foodspring.pl, i gdy tylko ci nowi klienci całkowicie złożyli i zapłacili za zamówienie. Nowi klienci pozyskani za pośrednictwem programu Poleć Znajomym otrzymują bonus w wysokości 60zł po rejestracji. Nie można odebrać tego bonusu, dopóki nie zostanie osiągnięta minimalna kwota zamówienia 160zł i nie można go łączyć z innym bonem. Nie może również zostać wypłacony w gotówce.. Bonus jest ważny przez rok.

 3. Z przyczyn administracyjnych nie ma możliwości zwrotu wszelkich pozostałych wartości bonów lub bonusów. Jeżeli wartość bonu lub bonusu nie wystarczy do pokrycia zamówienia, pozostałą kwotę można wyrównać korzystając z oferowanych opcji płatności.

 4. Bony i bonusy można realizować tylko przed finalizacją zamówienia. Późniejsze zaliczenie bonu na poczet transakcji nie jest możliwe.

 5. Bonusów i bonów nie można przenosić na osoby trzecie. Nie można łączyć ze sobą kilku bonów.

 6. Bon nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu towaru w całości lub w części. foodspring.de nie odpowiada za zagubienie ani kradzież bonów promocyjnych.

§ 18 Wybór właściwego prawa i właściwość miejscowa sądu

 1. W odniesieniu do stosunków prawnych między sprzedawcą a klientem zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Z tego wyboru właściwego prawa wyłączone są obligatoryjne przepisy dotyczące ochrony konsumenta obowiązujące w kraju, w którym klient ma zwykłe prawo pobytu. Obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

 2. Sądem właściwym miejscowo dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego między klientem i sprzedawcą jest sąd w miejscu siedziby sprzedawcy, o ile klientem jest przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub podmiot odrębnego majątku publicznoprawnego.

§ 19 Ochrona danych

 1. W odniesieniu do ochrony danych obowiązują postanowienia naszej Polityki prywatności.

§ 20 Dostęp do tekstu umowy

 1. Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy ci dane dotyczące zamówienia e-mailem. OWH możesz przeczytać w dowolnym momencie. Wcześniejsze zamówienia możesz przeglądać na swoim koncie klienta.

§ 21 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępną pod linkiem do Platformy Komisji Europejskiej. Nie jesteśmy zobowiązani i nie wyrażamy gotowości do uczestnictwa w rozstrzyganiu sporu przed niemieckim konsumenckim biurem mediacyjnym.

§ 22 Klauzula salwatoryjna

 1. Nieskuteczność jednego z postanowień niniejszych warunków handlowych nie narusza skuteczności pozostałych postanowień.


  foodspring GmbH
  Lobeckstr. 30-35
  10969 Berlin
  E-mail: service@foodspring.pl

  Numer rejestru handlowego: HRB 151002 B, Sąd Rejonowy Charlottenburg
  Dyrektorzy Philipp Schrempp, Tobias Schüle

  Stan na: luty 2016

  Wymienione w niniejszych OWH przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) znajdziesz na stronie http://bundesrecht.juris.de/volltextsuche.html